نام: زهرا رحمانی قبادی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: کامپیوتر
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: z . r a h m a n i @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
کامپیوتر (سیستم های نرم افزاری)
دانشگاه آزاد قزوین
ایران
1396
کارشناسی ارشد
کامپیوتر (نرم افزار)
دانشگاه آزاد قزوین
ایران
1389
کارشناسی
کامپیوتر (نرم افزار)
دانشگاه شمال آمل
ایران
1384

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
عضو کمیته علمی داوری مقالات
Journal of Advances in Computer Research
آذر 1392
تاکنون
عضو باشگاه پژوهشگران جوان
باشگاه پژوهشگران جوان
بهمن 1387
تاکنون

جوایز و افتخارات

عنوان
سال
ایجاد یک روش ترکیبی جدید برای بهبود قابلیت اطمینان نرم افزار
1387
بهبود برناسازی نرم افزار با ترکیب برناسازی مبتنی بر زمان و برناسازی مبتنی بر سنجش
1389
Availability analysis and improvement with Software Rejuvenation
1391
بهبود قابليت اطمينان نرم افزار با بكارگيري رأي گير فازي در تكنيكهاي تحمل پذير خطاي نرم افزار
1392
A Survay of Data Mining Techniques for Software Fault Prediction
1393
Automatic Image Annotation based on Dense Weighted Regional Graph
1396


مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
Software Rejuvenation Technique-An Improvement in Applications with Multiple Versions
Transactions on Computers and Intelligent Systems
1389
2
22

تحقیقات

عنوان
طرح پژوهشی: حاشیه نویسی تصویر با استفاده از مکانیزم گراف ناحیه ای